Statut

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

 1. Kolskie Stowarzyszenie Osób-Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej" zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją pozarządową, dobrowolną, niezarobkową i samopomocową, która reprezentuje interesy i działa na rzecz i w imieniu osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów prawnych.
 2. Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej" działa na podstawie ustawy z dnia 7.04.1989 roku prawo o stowarzyszeniach Dz. U. nr 20 póz. 104 ze zm., zgodnie z niniejszym statutem oraz obowiązującym porządkiem prawnym i Konstytucją RP.
 3. Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej" jest zarejestrowane i ma osobowość prawną.
 4. Stowarzyszenie używa znaku, którego obrazem jest para rąk w zarysie naturalnym
  wzniesionych ku górze; lewa trzymająca słońce, prawa trzymająca serce; między dłońmi umieszczona jest jasna droga wytyczona dwoma kreskami, po której idą dwie sylwetki osób, obu płci, zdążające ku słońcu i sercu, z napisem „O losie człowieka decyduje człowiek".

§2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Koło.
 3. Stowarzyszenie zostało utworzone na czas nieoznaczony.
 4. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników także spośród swoich członków.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji

§3

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym, wdrażanie tych osób do aktywnego życia społecznego, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz wspieranie i pomoc ich rodzinom.

§4

Cele Stowarzyszenia określone w § 3 są realizowane poprzez :

 1. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne gwarantujące
  przestrzeganie praw człowieka wobec osób niepełnosprawnych i zaspakajanie ich potrzeb w zakresie leczenia, w tym rehabilitacji, edukacji, pracy, mieszkalnictwa chronionego,
  opieki, udziału w kulturze i rekreacji w integracji z otwartym środowiskiem oraz zabezpieczenia socjalnego i ochrony prawnej,
 2. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w zakresie niezbędnych form pomocy dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych,
 3. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w sprawie tworzenia dzieciom i dorosłym niepełnosprawnym przebywającym w placówkach opieki całkowitej sprzyjających warunków rozwoju, godnego życia w integracji z otwartym środowiskiem tak dalece, jak tylko jest to możliwe oraz przestrzegania wobec tych osób praw człowieka,
 4. Tworzenie osobom niepełnosprawnym warunków decydowania w swoich sprawach zarówno w rodzinach, jak i w placówkach, w których przebywają,
 5. Udzielanie wsparcia swoim niepełnosprawnym członkom, aby oni sami mogli występować w swoim imieniu, między innymi poprzez doradztwo, asystowanie i opiekę prawną,
 6. Tworzenie warunków włączania dzieci, młodzieży i dorosłych, jako indywidualnych osób i jako grup, w tok normalnego życia, korzystania przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia społecznego, z zapewnieniem im, w razie potrzeby, odpowiedniego wsparcia, zwłaszcza w postaci specjalistycznej pomocy, doradztwa i asysty,
 7. Prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług, m. in. w formie placówek i zespołów rehabilitacyjnych i edukacyjnych, działalności rehabilitacyjna -rekreacyjnej, sportowej, organizowanie dowozu, itp. oraz poradnictwa i doradztwa dla osób niepełnosprawnych w ramach systemu oparcia społecznego,
 8. Prowadzenie dla osób dorosłych form mieszkalnictwa i zatrudnienia chronionego oraz zatrudnienia wspomaganego na otwartym rynku pracy,
 9. Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy dla rodzin, a w szczególności:
  • grup samopomocowych,
  • grup wsparcia,
  • usług domowych
  • placówek czasowego pobytu,
  • doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej itp.
 10. Prowadzenie na zlecenie, w szczególności organów władzy państwowej i samorządowej oraz ze środków własnych, form nowatorskich i eksperymentalnych służących realizacji celów Stowarzyszenia,
 11. Zachęcanie osób do podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz tworzenie warunków do ich działalności,
 12. Współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej i innymi organizacjami pozarządowymi, związkami wyznaniowymi, kościołem katolickim dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 13. Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej w stosunku do rodziców i innych osób, które mają kontakt z osobami niepełnosprawnymi,
 14. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i popularyzatorskiej,
 15. Współpraca z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi,
 16. Gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia,
 17. Prowadzenie działalności gospodarczej z której dochód służy wyłącznie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 18. Prowadzenie innej działalności korzystnej dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§4a

Cele stowarzyszenia będą realizowane poprzez prowadzenie działalności pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z 2003 r.), po uzyskaniu przez Stowarzyszenie statusu organizacji pożytku publicznego.
a) Nieodpłatną działalnością pożytku publicznego prowadzoną przez Stowarzyszenie jest:

 • szeroko rozumiana działalność Stowarzyszenia jako organizacji członkowskiej działającej na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym - 91.33.Z,
 • działalność paramedyczna w zakresie masażu leczniczego, terapii ruchowej i terapii logopedycznej – 85.14.A ( po zmianie PKD – 85.14.E )
 • opieka wychowawcza i społeczna bez zakwaterowania w zakresie przystosowania zawodowego osób upośledzonych umysłowo oraz działalności charytatywnej polegającej na gromadzeniu funduszy –85.32.D (po zmianie PKD – 85.32.C)

b) Odpłatną działalnością pożytku publicznego prowadzoną przez Stowarzyszenie jest:

 • działalność edukacyjna i szkoleniowa prowadzona w stosunku do rodziców i innych osób, które mają kontakt z osobami niepełnosprawnymi – 80.42.Z (po zmianie PKD
 • kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia gdzie indziej nie sklasyfikowane - 80.42.B );
 • sprzedaż przedmiotów wytworzonych przez osoby niepełnosprawne w ramach artystycznej działalności twórczej wykonywanej podczas zajęć rehabilitacyjnych, w szczególności prac plastycznych, malowanych flaszek, plecionek itp. – 92.31.G.
 • działalność wydawnicza obejmująca wydawanie wykonanych przez niepełnosprawnych kart pocztowych, plakatów itp. oraz sprzedaż tych przedmiotów – 22.15

Rozdział III
Członkowie ich prawa i obowiązki

§5

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

Rozdział III
Członkowie ich prawa i obowiązki

§6

 1. Członkami zwyczajnymi może być każda osoba fizyczna.
 2. Członkostwo zwyczajne uzyskuje się po złożeniu Zarządowi pisemnej deklaracji i podjęciu przez Zarząd uchwały o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.
 3. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
  • a) czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  • b) zgłaszania wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia,
  • c) korzystania z niezbędnych form pomocy prowadzonych przez Stowarzyszenie dla osób z upośledzeniem umysłowym i ich rodzin.
 4. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:
  • aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,
  • przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
  • regularnie opłacać składki członkowskie.a) zgonu członka,
 5. Utrata Członkostwa zwyczajnego następuje w razie:
  • a) zgonu członka,
  • b) dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,
  • c) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  • d) skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek przez okres jednego roku, pomimo pisemnego upomnienia. Decyzję o wykluczeniu członka Stowarzyszenia z powodu nieopłacania składek podejmuje, w formie uchwały Zarząd większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 Członków Zarządu. Od decyzji Zarządu przysługuje członkowi odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty powzięcia przez niego wiadomości o uchwale. Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zebranie Członków w terminie 3 m-cy od wpłynięcia odwołania; Wlane Zebranie w formie uchwały większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 Członków rozstrzyga o utrzymaniu w mocy bądź też uchyla uchwałę Zarządu.
  • e) wykluczenia uchwałą Zarządu w przypadku działania na szkodę Stowarzyszenia lub nieprzestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, po uprzednim zaproszeniu zainteresowanego do złożenia wyjaśnień. Decyzję o wykluczeniu podejmuje, w formie uchwały Zarząd większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. Od decyzji Zarządu przysługuje członkowi odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały Zarządu. Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zebranie Członków w terminie 3 m-cy od wpłynięcia odwołania. Uchwała Walnego Zebrania członków jest ostateczna

§7

 1. Członkami wspierającymi są osoby fizyczne lub prawne udzielające pomocy finansowej, rzeczowej lub merytorycznej w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członków wspierających przyjmuje swoją uchwałą Zarząd na podstawie złożonego Zarządowi pisemnego zobowiązania.
 3. Członkostwo wspierające ustaje w 3 m-ce po wygaśnięciu zobowiązania.
 4. Członek wspierający ma prawo do uzyskania informacji o sposobie wykorzystania jego wsparcia

§8

 1. Członkami honorowymi mogą być osoby, które maja szczególne zasługi dla
  Stowarzyszenia lub wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz osób niepełnosprawnych.
 2. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni od obowiązku płacenia składek członkowskich. Mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego. Mają obowiązek przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§9

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§10

 1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
 2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 3. Prezesem Zarządu może być wyłącznie osoba, której dziecko jest niepełnosprawne lub jest opiekunem prawnym niepełnosprawnego.
 4. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swe funkcje społecznie i nie pobierają za nie wynagrodzenia.

§11

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie zwyczajne zwoływane jest przez Zarząd raz na rok do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego jako sprawozdawcze i co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborcze.
 3. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.
 5. Walne Zebranie Członków zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej trzy tygodnie przed terminem Zebrania. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane Członkowi Stowarzyszenia pocztą elektroniczną na podany przez niego adres lub dostarczone osobiście za potwierdzeniem odbioru. W razie niemożności doręczenia z uwagi na nieujawnienie zmiany adresu zamieszkania (siedziby) lub poczty elektronicznej, wysłane zawiadomienie uznaje się za doręczone. W zawiadomieniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Walnego Zebrania Członków oraz planowany porządek obrad.
 6. Dla ważności obrad Walnego Zebrania wymagana jest obecność połowy członków w pierwszym terminie, a w przypadku braku quorum kolejne Walne Zebranie odbywa się po 15 minutach, niezależnie od liczby obecnych członków.
 7. Do kompetencji Walnego Zebrania członków należą następujące sprawy:
  • a) uchwalanie kierunków działania,
  • b) wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, wybór i odwoływanie pozostałych członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej, przy czym Prezes Zarządu wybierany jest w odrębnym głosowaniu. Wybór członków władz Stowarzyszenia następuje w trybie głosowania tajnego, większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej ½ członków Stowarzyszenia.
  • c) uchwalanie zmian statutu,
  • d) rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  • e) udzielania absolutorium Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej,
  • f) uchwalanie budżetu,
  • g) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie przez Zarząd majątku stowarzyszenia lub zaciągnięcie przez Zarząd zobowiązania finansowego powyżej kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych)
  • h) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  • i) podejmowanie chwał w sprawie nadania tytułu członka honorowego,
  • j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
  • k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  • l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  • m) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.
 8. Walnym Zebraniem kieruje przewodniczący Walnego Zebrania, którym może być Prezes Zarządu lub jeden z członków Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania.

§12

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z 3 - 5 osób. W skład zarządu wchodzą co najmniej: Prezes Zarządu, który na to stanowisko jest wybierany przez Walne Zebranie oraz dwóch członków Zarządu pełniących odpowiednio funkcje Sekretarza i Skarbnika. W przypadku, gdy liczba członków Zarządu przekracza 3 członków, jednemu z pozostałych może zostać powierzona funkcja Wiceprezesa. Decyzję w sprawie powierzenia poszczególnym członkom Zarządu wyżej wymienionych funkcji (Sekretarz, Skarbnik, ewentualnie Wiceprezes Zarządu) podejmuje Prezes Zarządu samodzielnie.
 3. 2/3 członków Zarządu powinni stanowić rodzice osób niepełnosprawnych.
 4. W przypadku zmniejszenia się w trakcie kadencji liczby członków Zarządu Stowarzyszenia, Zarządowi przysługuje prawo uzupełnienia składu, jednak nie więcej jak 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§13

 1. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach wyraźnie nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia, a w szczególności:
  • a) realizacja celów Stowarzyszenia,
  • b) sporządzanie planów pracy Stowarzyszenia,
  • c) wykonywanie uchwal Walnego Zebrania Członków,
  • d) zarządzaniem majątkiem i funduszami Stowarzyszenia i wykonywanie w związku z tym czynności organizacyjnych i finansowych,
  • e) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków i ustalanie dla nich porządku obrad,
  • f) ustalanie rocznego budżetu oraz przestrzeganie dyscypliny finansowej,
  • g) przedkładanie do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu Członków rocznych sprawozdań i bilansów,
  • h) podejmowanie uchwał w sprawie nabywania, zbywania lub obciążania majątku Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań finansowych do kwoty 100.000 (stu tysięcy) zł, nabycie, zbycie lub obciążenie majątku stowarzyszenia lub zaciągnięcie zobowiązania finansowego powyżej tej kwoty wymaga uzyskania uprzedniej zgody Walnego Zebrania wyrażonej uchwałą.
  • j) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków Stowarzyszenia.
  • k) udzielanie pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia, w szczególności osobie pełniącej funkcję Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej,
  • m) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia
  • n) podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia lub wzięcia przez Stowarzyszenie udziału w utworzeniu innych podmiotów (fundacji, spółdzielni socjalnych, itp.).
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu a w wyjątkowych sytuacjach przez jednego z członków Zarządu. Posiedzeniami i pracą Zarządu Stowarzyszenia kieruje Prezes Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go inny wyznaczony przez niego członek Zarządu. Posiedzenia Zarządu prowadzone są w obecności, co najmniej 3 jego członków.
 3. Do reprezentacji Stowarzyszenia, w tym do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we wszelkich sprawach majątkowych, uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie. W razie nieobecności bądź niemożności działania ze strony Prezesa Zarządu, do reprezentacji Stowarzyszenia, w tym do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we wszelkich sprawach majątkowych dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

§14

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest przez Walne Zebranie Członków do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia niezależną, odrębną od Zarządu i nie podlegającą mu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 1 do 3 osób, które spośród siebie wybierają co najmniej Przewodniczącego oraz Sekretarza. Jeśli komisja składa się z 3 osób, jej członkowie wybierają spośród siebie Wiceprzewodniczącego.
 3. Tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin.
 4. W przypadku zmniejszenia się w trakcie kadencji liczby członków Komisji Rewizyjnej Komisji przysługuje prawo uzupełnienia składu, jednak nie więcej jak 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  • nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  • nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  • a/ kontrolowanie działalności Zarządu,
  • b/ składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
  • c/ prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków, jak również z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu,
  • d/ składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
  • e/ składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 7. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają na posiedzeniach, na które zaproszeni zostali wszyscy członkowie Komisji, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków Komisji. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.
 8. W przypadkach określonych w pkt 6 lit. c) Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania przez Zarząd stosownego wniosku Komisji Rewizyjnej, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zarząd stosownego wniosku Komisji Rewizyjnej.

Rozdział V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§15

 1. Majątek i fundusze Stowarzyszenia stanowią:
  • a) nieruchomości,
  • b) ruchomości,
  • c) fundusze,
  • d) wartości materialne i prawne.
 2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
  • a) składki członkowskie,
  • b) darowizny, zapisy i spadki,
  • c) datki z ofiarności publicznej,
  • d) dotacje i subwencje,
  • e) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia oraz pożytków z majątku Stowarzyszenia,
  • f) dochody z własnej działalności gospodarczej,
  • g) inne wpływy.
 3. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.
 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Wszelkie środki pieniężne Stowarzyszenia mogą być przechowywane wyłącznie na jego rachunku bankowym.
 6. Stowarzyszenie nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15.000,00 EUR (słownie: piętnaście tysięcy euro) również w drodze więcej, niż jednej operacji.
 7. Majątkiem i funduszami stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.. Zbycie lub obciążenie majątku nieruchomego Stowarzyszenia wymaga zgody Zarządu.
 8. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód Stowarzyszenia w całości przeznaczony jest na realizację celów statutowych.

§16

 1. Stowarzyszenie nie może:
  • a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań własnym majątkiem w stosunku do swoich członków, członków swoich organów lub swoich pracowników oraz osób, którymi jego członkowie, członkowie jego organów lub jego pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  • b) przekazywać własnego majątku na rzecz swoich członków, członków swoich organów lub swoich pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
  • c) wykorzystywać własnego majątku na rzecz swoich członków, członków swoich organów lub swoich pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika celu statutowego Fundacji.
  • d) dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą jego członkowie, członkowie jego organów lub jego pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§17

Stowarzyszenie ma prawo posiadać konto złotówkowe i dewizowe w dowolnie wybranym banku działającym na terenie Polski dysponując nim według własnych potrzeb i zgodnie z przepisami prawa.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§18

Zmiany w statucie i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjęte większością dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej połowy członków.

§19

W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków powołuje Komisję Likwidacyjną (likwidatorów), która zgodnie z uchwałą przeprowadzi jego likwidację. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu. Obowiązki likwidatorów określa ustawa Prawo o stowarzyszeniach.

§20

W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, majątek stowarzyszenia po pokryciu zobowiązań przechodzi na członków Stowarzyszenia.