Pracownika socjalnego

Praca pracownika socjalnego na Warsztatach Terapii Zajęciowej charakteryzuje się pewnym zróżnicowaniem. Dotyczy zarówno pracy związanej z finansami a co za tym idzie z prowadzeniem wymaganej dokumentacji kasowej, jak również z pewnymi czynnościami o charakterze pracy biurowym. Pracownik socjalny zajmuje się przygotowywaniem, a następnie całościową koordynacją projektów realizowanych w ciągu danego roku kalendarzowego np. organizacją wycieczek, festynów integracyjnych, zajęć na basenie itp. Pracownik socjalny odpowiada również za przeprowadzanie wywiadu z osobami zgłaszającymi chęć przyjęcia na Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz sporządzenie stosownej dokumentacji, będącej podstawą do wpisania kandydata na listę oczekujących. Jednakże podstawą pracy pracownika socjalnego jest bezpośrednia współpraca  z uczestnikami Warsztatu dotycząca głównie treningu ekonomicznego. Pod jego mianem rozumiana jest rehabilitacja społeczna podopiecznych, mająca na celu opanowanie przez nich w możliwie jak największym stopniu umiejętności samodzielnego robienia zakupów. Można powiedzieć, że trening ekonomiczny to proces rozpoczynający się w momencie planowania wydatków, poprzez nabywanie umiejętności oszczędzania, umiejętności oszacowania wartości towaru oraz wartości pieniądza do momentu obrotu gotówką włącznie. Dotyczy to także kwestii odnalezienia się w zmieniającym się otoczeniu, zdobycia orientacji przestrzennej, wejścia w pewne relacje społeczne itp.